Aan de slag met Beter Benutten
menu
doorrekenen-icon

Doorrekenen van verkeerskundige effecten

Doel

Er zijn veel mogelijkheden om rondom knelpunten verkeersdata te verzamelen, zoals reistijden en aantallen voertuigen. Deze data kunnen in verkeerskundige modellen verwerkt worden om het effect te berekenen van maatregelen op reistijden tijdens de spits. Het effect van de maatregel kan worden afgeleid door het verkeerseffect te berekenen in het geval dat de maatregel niet was uitgevoerd. Bij de evaluatie van aanbodgerichte maatregelen wordt de verkeerssituatie voor en na openstelling van de infrastructuur bekeken. Bij de evaluatie van vraaggerichte maatregelen is het aantal gerealiseerde spitsmijdingen van belang.

Vragen

  • Op welke trajecten bevindt zich de verkeersproblematiek?
  • Op welke trajecten of knelpunten worden de effecten van uitgevoerde maatregelen zichtbaar?
  • Wat zijn de verkeerskundige effecten van de maatregelen?

Uitkomst

Met de berekening van het verkeerskundige effect van maatregelen kan worden achterhaald in hoeverre het bereikbaarheidsdoel gehaald is.

Tips

  • De evaluatie van een maatregelpakket kun je pragmatisch insteken door je vooral te richten op de grote maatregelen met veel effect.
  • In gebieden waar veel maatregelen gelijktijdig op dezelfde wegen worden uitgevoerd, is het toekennen van een effect aan de maatregelen complexer. Een verkeerskundig model kan helpen bij de toedeling van de effecten.

Hulpmiddelen

  • De Mobiliteitsscan is een tool waarmee verkeersdata op trajecten op het hoofd- en onderliggende wegennetwerk verwerkt kan worden en waarmee het effect van regionale maatregelen op de reistijden op deze trajecten bepaald kan worden.
  • De Mobiliteitsscan kan ook worden gebruikt om een ‘foto’ te maken van de verkeerssituatie op specifieke trajecten. Zo kun je achterhalen op welke trajecten zich de sterkst vertraagde ritten bevinden. Dit geeft regio’s inzichten in welke maatregelen het belangrijkst zijn om verkeerseffecten te optimaliseren, zowel tijdens de probleemanalyse als tijdens de uitvoering.