Aan de slag met Beter Benutten
menu
oplossingsrichtingen-icon

Oplossingsrichtingen

Doel

Om tot een kosteneffectief maatregelenpakket te komen moeten er eerst verschillende (combinaties van) oplossingsrichtingen (verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, verschillende modaliteiten) worden afgewogen.

Vragen

 • Hoe kun je de doelgroep verleiden tot ander gedrag? Welke maatregelen kun je daarvoor inzetten?
 • Welke maatregelen voor vraagbeïnvloeding kun je inzetten?
 • Welke aanbodmaatregelen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement kun je inzetten?
 • Zijn er best practices die duidelijk maken hoe kansrijk maatregelen zijn?
 • Hoe implementeer je de gekozen maatregelen?

Uitkomst

Een (pakket) maatregel(en) voor het betreffende gebied (knelpunt/cluster van knelpunten) en een koppeling met de betreffende doelgroepen/uitvoerders.

Reflectie

 • Hoe bereikt de maatregel de doelgroep?
 • Roept de maatregel weerstand op bij de doelgroep?
 • Leiden de maatregelen tot het gewenste gedrag bij de doelgroep?
 • Welke gedragseffecten zijn er van de maatregelen te verwachten?

Tips

 • Soms hebben beleidsmakers al een bepaalde maatregel in gedachten, die in de praktijk suboptimaal blijkt te zijn, niet goed aansluit bij alle doelgroepen of onvoldoende gebruik maakt van de beschikbare stakeholders. Daarom is het goed om met open vizier een aantal mogelijke oplossingsrichtingen tegen elkaar af te wegen.
 • De methodiek is gecreëerd om stap voor stap een probleemanalyse uit te voeren. In de praktijk is het echter een uitdaging om in de beginfase niet te snel over te gaan tot oplossingsrichtingen en/of te vervallen in doelredeneringen. Uitgebreid stilstaan bij problematiek en doelgroepen wordt soms als tijdrovend ervaren. Het inbouwen van go-/no go-momenten en het benoemen van het gewenste kwaliteitsniveau helpt dan ook om alle stappen te doorlopen, expliciet stil te staan bij de overgang naar een volgende fase en te borgen dat het project op gezette tijden in de richting van een concrete oplossing werkt.
 • Ook als er al een oplossing is, kan een brede probleemanalyse toegevoegde waarde hebben: de maatregel kan immers worden aangescherpt. Bovendien kunnen er elementen aan de maatregel worden toegevoegd die bijdragen aan effectiviteit en efficiëntie.