Aan de slag met Beter Benutten
menu

Kosteneffectieve oplossingen

Kosteneffectiviteit is een belangrijk criterium bij de besluitvorming over maatregelen. Een kosteneffectiviteitsanalyse, het afzetten van de kosten tegen het doelbereik, heeft als voordeel dat je een goede afweging kunt maken tussen verschillende (typen) maatregelen.

In het geval van een vast budget kun je met deze analyse het effect maximaliseren. In het geval van een vaste doelstelling kun je met de analyse het benodigde budget minimaliseren. Daarnaast kan het handig zijn om vooraf een kosteneffectiviteitsnorm af te spreken waaraan een maatregel minimaal moet voldoen. Met andere woorden, welke maximale kosten zijn nog acceptabel om een bepaald doel te bereiken. Deze analyse kan minder goed worden uitgevoerd als je een afweging moet maken op basis van meerdere doelstellingen. In dat geval moet je doelstellingen wegen en kun je besluiten om een bepaalde ondergrens aan te houden per doelstelling.

Bij innovatieve maatregelen, waarvan de effecten nog niet in detail bekend zijn, is het niet mogelijk om een dergelijke analyse te maken en spelen andere afwegingen een rol. Voor maatregelen waarover al bestuurlijke afspraken op basis van politieke keuzes bestaan, geldt dat het goed is om de kosteneffectiviteit te onderzoeken, ook al zal het niet doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke afweging om de maatregel wel of niet uit te voeren. Het onderzoek biedt namelijk wel inzicht in de bijdrage van de maatregel aan het doelbereik. Bovendien kan het onderzoek helpen om de wijze waarop een maatregel effect sorteert, aan te scherpen.

Om de kosten en de te verwachten effecten in te schatten, staat een logische, stapsgewijze redeneerlijn in de kosteneffectiviteitsanalyse centraal. Met een goede doelgroepenanalyse en een gestructureerde inschatting van de effecten kun je logische conclusies trekken en maatregelen optimaliseren. Een goede kosteneffectiviteitsanalyse levert bovendien belangrijke input op voor het monitoren en evalueren van maatregelen. Op deze pagina vindt u een korte toelichting op de drie stappen van de kosteneffectiviteitsanalyse.