Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Belemmeringen / Faalfactoren

  • Maatregelen die een verregaande verandering met zich meebrengen in het logistieke proces, bijvoorbeeld samenwerking in de keten of intermodaal vervoer, kennen vaak een lange doorlooptijd. Dit kan te maken hebben met juridische factoren (marktwerking, regelgeving), contractuele factoren (langlopende contracten), culturele factoren (verschillen in bedrijfsfilosofie), administratieve factoren (ondersteunende software en IT), wederzijds vertrouwen en eerlijke winstdeling. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur kost tijd en sorteert dus ook pas op langere termijn effecten, zoals bij de projecten op de Twentekanalen.
  • Een aantal exogene factoren is van invloed op het behalen van resultaten. Door de economische teruggang in Brabant is het vervoerd tonnage van vooral zand en grind bijvoorbeeld verminderd met 40 à 50 procent; dit heeft gevolgen voor de realisatie van modal shift op de Zuid-Willemsvaart. Bij de Beter Benutten-deal rondom de Twentekanalen bleek, naast de economische recessie, ook de onzekerheid over de gevolgen van de aangekondigde versobering van de sluisbediening een belemmerende factor te zijn bij de beoogde modal shift.
  • Het nakomen van afspraken over monitoring en evaluatie is van groot belang om te kunnen leren van logistieke maatregelen. Soms worden afspraken echter als bureaucratisch ervaren en niet nagekomen. Naast het vereenvoudigen van de methodiek (zie ook het onderdeel monitoring & evaluatie op deze website [interne link naar monitoring & evaluatie] kan het raadzaam zijn (een deel van) de financiële ondersteuning pas uit te keren na uitvoering van de monitoring en evaluatie.

Wegwijzer mobiliteitsprojecten voor het goederenvervoer over de weg